سیستم هوشمند آنالیز باروری

logo image
logo image

نحوه عملکرد نرم افزار

این نرم افزار در سه گام؛ اسپرم ها را شناسایی میکند:

تشخیص اسپرم ها در ویدیو

دراین مرحله با استفاده ازبه روزترین شبکه های عصبی کانولوشنی؛اسپرم ها در فریم های ویـدیو تشخیص داده میشـــوند.
این نرمافزار دقت بسیار بالاتری نسبت به نمونه های مشابه موجود دارد وهمچنین قادر است در ویدیوهای پرتراکـــم با دقت خیلی خوبی عمل کند.

استخراج پارامتر های حرکتی اسپرم ها

در این گام؛ نرم افزار اسپرم های تشخیص داده شده در فریم های متوالی را ردیابی میکند و الگو حرکتی هر اسپرم را استخراج می نماید. سپس با استفاده از الگو های محاسبه شده؛ پارامتر های حرکتی نظیر STR;LIN;AHL;VSL;VCL را محاسبه کرده و با بررسی آنها اسپرم ها را در دسته های Progressive,non-progressive,reapid,slow,immotile طبقه بندی میکند

شناسایی نوع مورفولوژی اسپرم ها

در این قسمت؛ سیستم شکل سر و گردن اسپرم ها را بررسی میکند و در دسته های عادی و یا amorphous,pyriform,tapered قرار میدهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با ما تماس بگیرید